ชาวขอนแก่น พลเมืองเข้มแข็ง ร่วมจัดทำร่างเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ครั้งละ 20 ปี จังหวัดขอนแก่น

ด้วยจังหวัดขอนแก่นและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้กำหนดกระบวนการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดครั้งละยี่สิบปีของจังหวัดขอนแก่น
Read More ชาวขอนแก่น พลเมืองเข้มแข็ง ร่วมจัดทำร่างเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ครั้งละ 20 ปี จังหวัดขอนแก่น

ทีมนักวิจัยจากโครงการขอนแก่น : สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้และยั่งยืนระยะที่ 2 ร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง เราไปงานเทศกาลดนตรีเพื่ออะไร?

บรรยายโดย คุณยุทธนา บุญอ้อม หรือป๋าเต็ด รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส-หน่วยงาน showbiz
Read More ทีมนักวิจัยจากโครงการขอนแก่น : สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้และยั่งยืนระยะที่ 2 ร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง เราไปงานเทศกาลดนตรีเพื่ออะไร?

บพท.และ KKTT ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนเมืองผ่านการเสวนาพัฒนาเมือง ครั้งที่ 3

และประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน “ขอนแก่น : สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้” และเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนและเสนอแนะข้อคิดเห็นจากหน่วยงานภาคีในจังหวัดขอนแก่นเพื่อร่วมสร้างโอกาสให้กับทุกคน
Read More บพท.และ KKTT ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนเมืองผ่านการเสวนาพัฒนาเมือง ครั้งที่ 3

การศึกษาดูงานภายในและภายนอกประเทศ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข

การบรรยาย Smart City เยี่ยมชม SCOPC อุทยานวิทยาศาสตร์ มข. และ ดูงานแทรม มทร. อีสาน
Read More การศึกษาดูงานภายในและภายนอกประเทศ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข
ที่มาของโครงการ

“ขอนแก่น : สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้”

“เมือง” ได้ถูกนำมาใช้เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศด้วย เช่นเดียวกับ “เมืองอัจฉริยะ (smart city)” ที่รัฐบาลในหลายประเทศทั่วโลกกำลังตระหนักต่ออิทธิพลและความสำคัญของการพัฒนาเมืองอย่างบูรณาการระหว่างคน เมือง และเทคโนโลยี ให้เกิดการพัฒนาอย่างอัจฉริยะและสมดุลใน 7 ด้าน