กิจกรรม

ทีมนักวิจัยจากโครงการขอนแก่น : สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้และยั่งยืนระยะที่ 2 ร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง เราไปงานเทศกาลดนตรีเพื่ออะไร?

บรรยายโดย คุณยุทธนา บุญอ้อม หรือป๋าเต็ด รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส-หน่วยงาน showbiz

ชาวขอนแก่น พลเมืองเข้มแข็ง ร่วมจัดทำร่างเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ครั้งละ 20 ปี จังหวัดขอนแก่น

ด้วยจังหวัดขอนแก่นและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้กำหนดกระบวนการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดครั้งละยี่สิบปีของจังหวัดขอนแก่น

บพท.และ KKTT ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนเมืองผ่านการเสวนาพัฒนาเมือง ครั้งที่ 3

และประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน “ขอนแก่น : สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้” และเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนและเสนอแนะข้อคิดเห็นจากหน่วยงานภาคีในจังหวัดขอนแก่นเพื่อร่วมสร้างโอกาสให้กับทุกคน

บรรยายพิเศษโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 8

โดย คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย, คุณกังวาน เหล่าวิโรจนกุล, ศาสตราจารย์ พร.วนิดา แก่นอากาศ และ ศ. ดร. รวี หาญเผชิญ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์