พื้นที่การเรียนรู้

พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น
เปิดให้บริการ 09.00-16.30 น. (ปิดวันจันทร์)

Facebook: https://www.facebook.com/treasurymuseumkk
Website: https://trdmuseumkhonkaen.treasury.go.th/home/

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น
เปิดให้บริการ 09.00-16.00 น.

Facebook: https://www.facebook.com/KhonKaenNationalMuseum/
Website: http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/khonkaen/index.php/th/

โฮงมูนมัง
เปิดให้บริการ 09.00-17.00 น. (หยุดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Facebook: https://www.facebook.com/hongmoonmungmeungkhonkaen/

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น (TCDC)
เปิดให้บริการ 10.30-19.00 น. (หยุดวันจันทร์)

Facebook: https://www.facebook.com/TCDCKhonKaen/