กิจกรรมอภิปรายกลุ่ม ‘ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรศาสนากับการพัฒนาเศรษฐกิจ’

กิจกรรมอภิปรายกลุ่ม ‘ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรศาสนากับการพัฒนาเศรษฐกิจ’

โดย ดร.นพ.มูฮัมมัดฟาห์มี ตาเละ, คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย และ คุณสราวุฒิ ศรีวรรณยศ

เสวนา ‘ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้บริบท ชาติ ศาสนา และมาตุภูมิ’

เสวนา ‘ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้บริบท ชาติ ศาสนา และมาตุภูมิ’

โดย อาจารย์พงศ์จรัส รวยร่ำ นักกฎมายผู้ได้รับรางวัลสันติประชาธรรมในฐานะบุคคลที่อุทิศตนเพื่อสังคม