เสวนา ‘การบริหารทรัพยากรน้ำ พลังงานสะอาด และโซลาเซลล์’

กิจกรรมเสวนา และบรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การบริหารทรัพยากรน้ำ พลังงานสะอาด และโซลาเซลล์”

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น.

โดย คุณสุภัทรดิศ ราชธา ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภา