เสวนา ‘ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้บริบท ชาติ ศาสนา และมาตุภูมิ’

กิจกรรมเสวนาและบรรยายพิเศษ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้บริบท ชาติ ศาสนา และมาตุภูมิ”

โดย อาจารย์พงศ์จรัส รวยร่ำ นักกฎมายผู้ได้รับรางวัลสันติประชาธรรมในฐานะบุคคลที่อุทิศตนเพื่อสังคม

ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00-17.00น.