เสวนา ‘ถอดบทเรียนสภาเกษตรกร กับการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์รัฐบาล’

กิจกรรมเสวนาและบรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ถอดบทเรียนสภาเกษตรกร กับการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์รัฐบาล”

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30-15.30 น.

โดย คุณมะเสาวดี โสสากา หัวหน้าสำหนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยะลา