เสวนา ‘การเข้าใจ เข้าถึง พัฒนาของสังคมพหุศาสนา วัฒนธรรมใน 3 จังหวัดชายแดนใต้’

กิจกรรมเสวนา และบรรยายพิเศษ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การเข้าใจ เข้าถึง พัฒนาของสังคมพหุศาสนา วัฒนธรรมใน 3 จังหวัดชายแดนใต้”  

โดย อาจารย์นูรุดดีน สารีมิง วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ในวันที่  19 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00-15.00 น.