เสวนา ‘ความสำเร็จ และความท้าทายของรัฐไทยในการดำเนินนโยบายสามจังหวัดชายแดนใต้’

กิจกรรมเสวนาและบรรยายพิเศษ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ความสำเร็จ และความท้าทายของรัฐไทยในการดำเนินนโยบายสามจังหวัดชายแดนใต้”

โดย อาจารย์ ผศ.ดร.อลิสา หะสาเมาะ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00-12.00น.