กิจกรรมอภิปรายกลุ่ม ‘ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรศาสนากับการพัฒนาเศรษฐกิจ’

กิจกรรมอภิปรายกลุ่ม ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรศาสนากับการพัฒนาเศรษฐกิจ”  

ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น.

โดย

  1. ดร.นพ.มูฮัมมัดฟาห์มี ตาเละ     ตัวแทนจากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  2. คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย        ตัวแทนจากภาคเอกชน จังหวัดขอนแก่น
  3. คุณสราวุฒิ ศรีวรรณยศ             ตัวแทนจากองค์กรศาสนา