อภิปรายกลุ่ม ‘ความขัดแย้ง ความเห็นทางวัฒนธรรม สายใหม่ สายเก่า’

กิจกรรมอภิปรายกลุ่ม ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ความขัดแย้ง ความเห็นทางวัฒนธรรม สายใหม่ สายเก่า”

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30-15.30 น.

โดย

  1. ผศ.กมล คงทอง อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  2. คุณประสิทธิ์ รัตนมณี นักวิจัยด้านวัฒนธรรมประจำสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยานิวัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  3. ผศ.ดร.นภดล ทิพยรัตน์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  4. คุณนราวดี โลหะจินดา นักวิจัยด้านวัฒนธรรมประจำสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยานิวัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี