Ep. 1 : Start with WHY

Ep. 1 : Start with WHY

การบรรยาย ถ่ายทอดเรื่องราว จุดเริ่มต้นความร่วมมือของคนขอนแก่นในมิติการพัฒนาเมือง จากอดีต ถึงปัจจุบัน

EP. 4 : ราชการคือพลัง การบริหารภาครัฐและการปกครองของไทย

EP. 4 : ราชการคือพลัง การบริหารภาครัฐและการปกครองของไทย

โครงสร้างที่สำคัญที่ทำให้แนวคิดของบริษัทพัฒนาเมือง และบริษัทของห้าเทศบาล ในจังหวัดขอนแก่นประสบความสำเร็จและมองเห็นเป็นรูปธรรม