EP.7 : ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในจังหวัดขอนแก่น

เนื้อหาโดยสังเขป กลไกความร่วมมือของทุกภาคส่วนระหว่างภาคราชการและภาคประชาชน โดยเมื่อมีความเข้าใจและร่วมมือกันได้ก็จะสร้างประโยชน์ในด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยยะทำให้สามารถขับเคลื่อนเมืองหรือจังหวัดไปในทิศทางในการพัฒนาเพื่ออนาคตของคนรุ่นต่อไป

ออกอากาศ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 19.00- 20.00 น.

คลิกเพื่อรับชม : https://fb.watch/cDcAnPLuWk/