เล่าเรื่องเมืองขอนแก่นผ่านภาพถ่าย อ.เมืองขอนแก่น

โครงการ “เล่าเรื่องเมืองขอนแก่น”ผ่านภาพถ่าย
โดยช่างภาพ ประยนต์ ช่างเกวียน ช่างภาพรางวัลพระราชทานชาวจังหวัดขอนแก่น
โดยโครงการวิจัยขอนแก่นเมืองแห่งการเรียนรู้ (Khonkaen Learning City)
สนับสนุนโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

อำเภอเมืองขอนแก่น
ประวัติ อำเภอเมืองขอนแก่นมีความเป็นมาตั้งแต่ พ.ศ. 2331 เมื่อเพี้ยเมืองแพน บ้านชีโหล่น แขวงเมืองสุวรรณภูมิ พาราษฎรไพร่พลประมาณ 330 คน จากเมืองสุวรรณภูมิมาตั้งที่ฝั่งบึงบอนที่บ้านดอนพะยอม (ปัจจุบันคือบ้านเมือง ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่) เรียกชื่อว่า “เมืองขอนแก่น” ซึ่งเพี้ยนมาจาก “เมืองขามแก่น” หลังจากนั้นเมืองขอนแก่นได้มีการย้ายที่ตั้งหลายครั้ง ได้แก่ พ.ศ. 2339ย้ายไปตั้งที่บ้านหนองเหล็ก (ปัจจุบันคือ ตำบลบ้านหัน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม) พ.ศ.2352 ย้ายไปตั้งที่บ้านดอนพันชาด (ปัจจุบันคือ บ้านโนนเมือง ตำบลบ้านแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม) พ.ศ.2369 ย้ายไปตั้งที่บ้านภูเวียง เป็นการชั่วคราว (ปัจจุบันคืออำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น) พ.ศ.2381 ย้ายจากบ้านดอนพันชาดมาตั้งริมบึงพระลับโนนทอง ด้านตะวันตก คือบ้านเมืองเก่าตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น พ.ศ.2398 ย้ายไปตั้งทิศตะวันออกของบึงพระลับ ปัจจุบันคือ บ้านโนนทัน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น พ.ศ.2410 ย้ายไปตั้งบ้านเมืองเก่า ฝั่งบึงเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น พ.ศ.2413 ย้ายไปตั้งบ้านดอนบม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น พ.ศ.2434 ย้ายไปตั้งบ้านทุ่ม ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น พ.ศ.2442 ย้ายกลับไปตั้งอยู่ที่บ้านเมืองเก่าดั้งเดิม เนื่องจากบ้านทุ่มกันดารน้ำในฤดูแล้ง พ.ศ.2451 ย้ายมาตั้งบ้านพระลับ บริเวณเทศบาลนครขอนแก่นปัจจุบัน พ.ศ. 2526 ย้ายมาตั้งอยู่ข้างโรงเรียนสนามบิน ถนนประชาสโมสร ถึงปัจจุบัน
*จากประวัติ โดย ประยัด คำสิงห์ โครงการบ้านผูกเสี่ยว 2529

คำขวัญอำเภอเมืองขอนแก่น
“พระธาตุหนองแวงเก้าชั้น อโรคยาศาลกู่แก้ว เพริศแพร้วฮูปแต้มสินไซวัดไชยศรี พุทธมณฑลอีสาน ทุ่งบัวบานแก่งน้ำต้อน”