เล่าเรื่องจังหวัดขอนแก่นผ่านภาพถ่ายอำเภอโนนศิลา

ประวัติความเป็นมา

          อำเภอโนนศิลา เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอบ้านไผ่ เนื่องจากในอดีตอำเภอบ้านไผ่มีอาณาเขตกว้างขว้างและมีพลเมืองจำนวนมาก ท้องที่บางตำบลอยู่ห่างไกลจากอำเภอ ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจตราดูแลความทุกข์สุขของราษฎรได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการปกครองและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน จึงได้แบ่ง ท้องที่ อำเภอบ้านไผ่ ตั้งเป็น “กิ่งอำเภอโนนศิลา” เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตรา พระราชกฤษฏีกาตั้งกิ่งอำเภอ โนนศิลา เป็น “อำเภอโนนศิลา” ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป

          โดยอำเภอโนนศิลา แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตำบล 46 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลโนนศิลา, องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน, องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ, องค์การบริหารวนตำบลเปือยใหญ่ และองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  ซึ่งอำเภอโนนศิลา แม้จะพึ่งแยกออกมาจากอำเภอบ้านไผ่ได้ไม่นานแต่ก็มีประวัติศาสตร์ที่สำคัญมาอย่างยาวนาน โดยมีแหล่งโบราณสถานประจำอำเภอ คือ กู่น้อย แก้วกู่ชัยมงคล เสมาหินยุคทวารวดี ณ วัดแก้วกู่ชัยมงคล บ้านดอนกู่ หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านหัน นอกจากประวัติศาสตร์ที่สวยงาม เนื่องจากอำเภอโนนศิลาเป็นอำเภอขนาดเล็ก ประชากรส่วนใหญ่จึงมีอาชีพเกษตรกร ทำไร่ ทำนา ปลูกผักเลี้ยงชีพ จึงยังคงหลงเหลือวิถีถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่มีมาตั้งแต่สมัยอดีตกาลอยู่มาก เหล่านี้ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่มีความใกล้ชิด มีความรักความสามัคคี อยู่ด้วยกันแบบพึ่งพาและอาศัยซึ่งกันและกันได้ และประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ จึงยังคงรักษาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยในอดีตได้อย่างสมบูรณ์แบบ และบ้านเรือนส่วนใหญ่ในอำเภอโนนศิลา ยังคงมีรูปแบบความงดงามตามแบบฉบับบ้านเรือนไทยโบราณภาคอีสาน

          ภายใต้การนำของ นายวิศิษฏ์ นรสิงห์ นายอำเภอโนนศิลา ที่ได้บูรณาการและรวบรวมกำลังแรงกายและกำลังใจ จากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอโนนศิลา ได้ร่วมใจกันก่อสร้าง “เฮือนศิลางาม” เพื่อถ่ายถอดวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามและทรงคุณค่าของบ้านเรือนไทยโบราณภาคอีสาน อันจะเป็นการนำเสนอวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตของบรรพบุรุษ ให้แก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนยุคปัจจุบันได้เรียนรู้และเห็นถึงศิลปวัฒนธรรมประเพณีซึ่งเป็นวิถีที่งดงาม และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดี ให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป

คำขวัญอำเภอ

โนนศิลาถิ่นน่าอยู่ แก้วกู่ชัยมงคลคู่เมือง ลือเลื่องเสมาหินยุคทวารวดี มากมีผักปลอดสาร นสัมการหลวงปู่ชม แหล่งอุดมป่าโคกห้วยทราย

ของดีอำเภอโนนศิลา

ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าขาวม้า เสื้อผ้าไหมสำเร็จรูป ผ้าคลุมไหล่ ผ้าซิ่น ปลาส้ม ผักปลอดสาร เห็ด น้ำผึ้งป่า จิ้งหรีด

ปราชญ์ชาวบ้าน

นายสมจิตร ใจดี อยู่บ้านเลขที่ 117 บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดขอนแก่น

ปราชญ์ชาวบ้านผู้มีความรู้ความสามารถด้านการเกษตรแบบผสมผสาน