เล่าเรื่องจังหวัดขอนแก่นผ่านภาพถ่ายอำเภอแวงใหญ่

ประวัติความเป็นมาของอำเภอ

อำเภอแวงใหญ่เดิมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอชนบท เนื่องจากเกิดไฟไหม้ที่ว่าการอำเภอชนบท กระทรวงมหาดไทยจึงยุบอำเภอชนบทให้ไปขึ้นกับอำเภอบ้านไผ่ และได้กำหนดเขตท้องที่อำเภอต่าง ๆ ในเขตจังหวัดขอนแก่น  โดยโอนเขตท้องที่ตำบลคอนฉิมไปขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอพล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2480  เป็นต้นมา  อำเภอแวงใหญ่ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ เมื่อวันที่ 20  มกราคม  2520 ต่อมาได้รับการ ยกฐานะเป็นอำเภอ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2532

สำหรับความเป็นมาของชื่อ “แวงใหญ่” เป็นการบอกเล่าต่อ ๆ กันมาว่าบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านแวงใหญ่ ในปัจจุบันมีหนองน้ำขนาดใหญ่ ชื่อหนองแวงมีประชากรกลุ่มแรกอพยพมาจากจังหวัดนครปฐม ชัยภูมิ อุดรธานี ชลบุรี และนครราชสีมา เป็นต้น ซึ่งครอบครัวไทยที่อพยพเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านแวงใหญ่ เข้าใจว่าเป็นประชาชนที่อพยพหนีสงคราม เมื่อปี พ.ศ. 2321 สมัยสงครามพระเจ้ากรุงธนบุรี ให้แม่ทัพไปตีกรุงเวียงจันทน์ได้ยกทัพผ่านมาเห็นพื้นที่บริเวณหนองแวงเป็นทำเลที่เหมาะสม มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์มีป่าไม้สัตว์ป่าชุกชุม เมื่อเสร็จศึกแล้วบางส่วนมีความพอใจจึงตั้งเป็นที่อยู่อาศัยทำมาหากิน และเรียกชื่อว่า “บ้านแวงใหญ่” บ้านแวงใหญ่นี้มีผู้สันนิฐานว่า เดิมเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชนชาวมอญสมัยโบราณ เนื่องจากมีการขุดพบพัทธสีมาเก่าแก่มากอยู่บริเวณหนองโบสถ์ และพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณ พบเศษอิฐ เศษกระเบื้องดินเผาสมัยโบราณเป็นจำนวนมากที่บ้านดอนบาลไทในปัจจุบัน

ของดีอำเภอแวงใหญ่

1. อำเภอแวงใหญ่มีศูนย์ผลิตพันธุ์ข้าวเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ อำเภอแวงใหญ่มีศูนย์ผลิตพันธุ์ข้าวถึง 2 ศูนย์ด้วยกัน ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลใหม่นาเพียง ตั้งอยู่ที่บ้านถลุงเหล็ก หมู่ที่ 7  ตำบลใหม่นาเพียง และศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวตำบลแวงใหญ่ ตั้งอยู่ที่บ้านบะแค หมู่ที่ 5 ตำบลแวงใหญ่ ซึ่งทั้ง 2 ศูนย์ ได้รับรางวัลจากการประกวดพันธุ์ข้าวระดับประเทศในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เมื่อปี พ.ศ. 2554  และปี พ.ศ. 2560

2. กลุ่มแม่บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลคอนฉิม ได้ 5 ดาว ผลิตภัณฑ์เด่น คือ ข้าวแตนสมุนไพร ยอดการจำหน่ายปีละ 12,000,000 บาท

3. ปลาส้มสกุลศรี ขอนแก่นสุดยอดแห่งปลาส้มอีสานที่หมักและกรรมวิธีที่สะอาดและปลอดภัยที่ใครพลาดแล้วจะต้องกับมาหาไปเป็นสุดยอดอาหาร และสุดยอดของฝากรสชาติเนื้อที่สดใหม่สะอาดผมยกนิ้วให้

สถานที่ท่องเที่ยว อำเภอแวงใหญ่ ยังไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จัก แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สามารถ จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต ได้แก่

1. แหล่งหินตัดภูคอกม้าและชมทุ่งดอกกระเจียว  บ้านป่าไม้งาม  ตำบลโนนทอง                                                     

2. ทุ่งปอเทือง  อยู่ในเขตตำบลโนนสะอาด  และตำบลโนนทอง

3. มหาวิทยาลัยปูนา ณ วัดสระเกษ ตำบลแวงใหญ่ สถานปฏิบัติธรรม  ไหว้พระธาตุเจดีย์

4. กู่สระสิงห์  บ้านนาโพธิ์ ตำบลโนนสะอาด

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ไร่มณีดินอินทผลัมตั้งอยู่ที่บ้านโสกเหลี่ยม หมู่ที่ 9 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ปลูกและจำหน่ายอินทผลัมผลสด ประมาณ 300 ต้น พื้นที่ปลูกปประมาณ 8 ไร่ จำหน่ายผลผลิตในช่วงเดือนมิถุนายน–เดือนกรกฎาคม ของทุกปี หมายเลขโทรศัพท์ผู้ประกอบการ
089 1261430