เล่าเรื่องจังหวัดขอนแก่นผ่านภาพถ่ายอำเภอบ้านฝาง

ประวัติอำเภอบ้านฝาง

อำเภอบ้านฝาง มีประวัติความเป็นมายาวนาน คู่กับการจัดตั้งเมืองขอนแก่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการย้ายเมืองขอนแก่นมาตั้งอยู่ที่บ้านทุ่ม ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น ต่อมาเกิดภาวะแห้งแล้ง ราษฎรส่วนหนึ่งโดยการนำของหลวงราชรินทร์จึงได้พากันมาทางทิศตะวันตก จนกระทั่งถึงหนองน้ำแห่งหนึ่งชื่อ หนองแสง ปัจจุบันได้เปลี่ยนสภาพเป็นที่ตั้งตลาดเทศบาลตำบลบ้านฝาง ซึ่งในขณะนั้นมีสภาพเป็นแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ ชัยภูมิเหมาะแก่การตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัย ประกอบกับบริเวณดังกล่าวมีดงไม้ฝางซึ่งมีต้นฝางขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก จึงพากันเรียกขานนามชุมชนแห่งนี้ว่า “บ้านฝาง” ตามนิมิตของที่ตั้งชุมชน

เดิมบ้านฝางมีฐานะเป็นหมู่บ้านขึ้นอยู่กับตำบลหนองบัว ต่อมาชุมชนเจริญขึ้น และได้ยกฐานะขึ้นเป็นตำบล  อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองขอนแก่น  และได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  2518 ต่อมาได้มีการยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอบ้านฝาง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม  2522 นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 42 ปี

คำขวัญอำเภอ

ถิ่นกำเนิดพันธุ์ไม้ฝาง บึงสวางแหล่งพักผ่อน ออนซอนหินช้างสี ของดีข้าวโพดหวาน สืบสานวัฒนธรรมผู้นำประชาคุ้ม

ของดี

       ข้าวโพดข้าวเหนียว, ผักปลอดสารพิษ, ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย และเสื่อกก