เล่าเรื่องจังหวัดขอนแก่นผ่านภาพถ่ายอำเภอโคกโพธิ์ไชย

ความเป็นมาของอำเภอ

ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่า  อำเภอโคกโพธิ์ไชยเดิมมีชื่อเรียกว่า “เมืองไชยวาน” เป็นเมืองโบราณ ลักษณะผังเมืองเป็นรูปวงรีมีคูน้ำและคันดินล้อมรอบ  มีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์ เศษภาชนะดินเผา และเศษขี้เลื่อย คาดว่ามีอายุตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์พบหลักฐานเสมาหินทราย ขนาดต่าง ๆ เป็นกลุ่ม ๆ ประมาณ  4 กลุ่ม บางแผ่นมีคำจารึกหรือลวดลายสลักสวยงามมาก คาดว่ารับอิทธิพลวัฒนธรรมทราวดีอันมี พระพุทธศาสนาเป็นหลักซึ่งแพร่หลายเข้ามาในพุทธวรรษที่ 13-15 อำเภอโคกโพธิ์ไชย ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอเมื่อวันที่  30 เมษายน  2537  โดยแยกเขต  การปกครองออกจากอำเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น  ประกอบด้วยพื้นที่  4 ตำบล คือ ตำบลบ้านโคก ตำบลโพธิ์ไชย ตำบลซับสมบูรณ์ ตำบลนาแพง ชื่ออำเภอโคกโพธิ์ไชยมีที่มาจากตำบลดั้งเดิม 2 แห่ง รวมกันคือ ตำบลบ้านโคกและตำบลโพธิ์ไชย  ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะจากกิ่งอำเภอขึ้นเป็นอำเภอโคกโพธิ์ไชย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2550

ด้านการท่องเที่ยว

ปัจจุบันการท่องเที่ยวของอำเภอโคกโพธิ์ไชย กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาตามแนวทางการดำเนินงานการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งได้ดำเนินการเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวในการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว One Day Trip in Kkc อ.โคกโพธิ์ไชย จำนวน 4 เส้นทางดังนี้

สถานที่ 1 พระเจ้าใหญ่มงคลไชยวาน 

พระเจ้าใหญ่มงคลไชยวาน เป็นพระพุทธรูปสมัยทวารวดี ที่เล่าลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่เคารพสักการะของชาวอำเภอโคกโพธิ์ไชยและบุคคลทั่วไป ประดิษฐานอยู่ในแหล่งโบราณคดีเมืองไชยวาน  

สมัยก่อนผู้เฒ่า ผู้แก่เล่าสืบต่อกันมาว่า วันดี คืนดี จะเห็นดวงไฟลอยขึ้นพ้นปลายไม้จากบริเวณที่ตั้งใบเสมา โนนศิลาเรข มาลงตรงที่ประดิษฐานพระเจ้าใหญ่มงคลไชยวาน และจะลอยกลับประมาณตีสามของคืนนั้น ในช่วงวันที่ 16 เมษายนของทุกปี ชาวบ้านจะพากันในใบมะพร้าว หรือใบกล้วย มาขอด (พับ) เป็นรูปคนและสัตว์เลี้ยงตามจำนวนที่มีอยู่ในแต่ละครัวเรือนพร้อมด้วยดอกไม้ธูปเทียน น้ำอบ น้ำหอม มากราบสักการะเพื่อขอขมา ขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

               การเดินทาง  การเดินทางไปแหล่งโบราณคดีแห่งนี้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกโดยทางรถยนต์ จากจังหวัดขอนแก่น ไปตามทางหลวงหมายเลข 12 ถึงบ้านทุ่ม เลี้ยวซ้ายตามทางหลวงหมายเลข 2062 ถึงอำเภอมัญจาคีรี เลี้ยวขวามาตามทางหลวงหมายเลข 229 ถึงหลักกิโลเมตรที่ 16 (บ้านโสกนาดี) เลี้ยวซ้ายผ่านบ้านโคก เข้าถึงบ้านโพธิ์ไชยแหล่งโบราณคดี “เมืองไชยวาน”

สถานที่ 2 ชมกลุ่มทอผ้าด้ายประดิษฐ์ – ผ้าไหมบ้านหนองใหญ่ – มูลนาค พร้อมสักการะหลวงพ่อใหญ่ อายุ 300 กว่าปี  ณ วัดกองศรี บ้านมูลนาค

                    เยี่ยมชมการสาธิตการทอฝ้ายด้ายประดิษฐ์ และผ้าไหม ของกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 7,9,10 ตำบลโพธิ์ไชย ที่รวมตัวกันจัดสาธิตการทอผ้า และแสดงสินค้าเพื่อจำหน่าย ณ วัดกองศรี บ้านมูลนาค เพื่อให้แขกผู้มีเกียรติและนักท่องเที่ยวนอกจากจะได้ชมการสาธิตและเลือกซื้อสินค้าของกลุ่มแล้ว ยังได้สักการะพระพุทธรูปหลวงพ่อใหญ่ ที่ประดิษฐาน ณ โบสถ์เก่าแก่อายุถึง 300 ปี

สถานที่ 3 เขื่อนชนบท /เขื่อนฝายชนบท

ที่ตั้ง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น เป็นแหล่งกักเก็บน้ำในลำน้ำชี เพื่อใช้ในเกษตรกรรม มีคันเขื่อนกั่นระหว่าง ตำบลวังแสง อำเภอชนบท กับ ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ส่วนพื้นที่ อำเภอโคกโพธิ์ไชย มีลานลาดเอียงน้อย เหมาะในการเป็นลานจอดรถ ร้านอาหาร หรือลานกิจกรรม ส่วนแม่น้ำชีด้านเหนือเขื่อนมีความเหมาะสมในการล่องแพชมทิวทัศน์ ซึ่งสามารถล่องขึ้นไปได้ ราว 4-5 กิโลเมตร ปัจจุบันผู้นำท้องที่และชาวบ้านจัดให้เป็นสถานที่พักผ่อนด้วยกิจกรรม นั่งชิงชา รับลมเย็นๆ อย่างเป็นธรรมชาติ โดยให้ชื่อกิจกรรมและสถานที่ว่า “นั่งโอ่นล่นซา ท่าน้ำโนน”

สถานที่ 4 เยี่ยมชมโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง..ตามรอยพ่อ
                    พลิกพื้นดิน เสริมภูมิปัญญา ใช้สถานที่โรงเรียนว่างๆ มาทำเป็นแหล่งเรียนรู้มีครู เป็นปราชญ์ชาวบ้าน ที่มุ่งมั่นจะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อบ้านเกิด  ณ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลนาแพง เลือกซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

                 ป่าภูผาแดง / ถ้ำภูผาแดง

     ป่าภูผาแดง เป็นแหล่งธรรมชาติภูเขาที่สวยงาม ที่ตั้งบริเวณ พื้นที่บ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น และ อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น คือที่ตั้งของวัดอุดมคงคาคีรีเขต หรือชาวบ้านแถบอำเภอโคกโพธิ์ไชย และมัญจาคีรีเรียกว่า “วัดดูน” ซึ่งเป็นวัดของหลวงปู่ผาง จิตตคุตโต พระอรหันต์ผู้มีคุณวิเศษของจังหวัดขอนแก่น วัดอุดมคงคีรีเขต ถ้าจะแปลตามชื่อก็คือวัดที่มีเขตขันฑ์ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสายน้ำและภูเขา นั่นคือหมายถึง “ภูผาแดง”

     วัดป่าภูผาแดง หรือ วัดถ้ำภูผาแดง ซึ่งอยู่เชิงเขา ภายในถ้ำมีลานธรรม มีพระพุทธรูป มีรูปปั้น พระฤาษี และภาพถ่ายของหลวงปู่ผาง อยู่ที่ผนังถ้ำ มีลานหินทรายกว้าง และกลางลานจะมีปากถ้ำไม่กว้างนัก บางคราวจะมีลมพัดออกมาจากปากถ้ำนั้นและลมจะมีความร้อน เรียกชื่อว่าถ้ำร้อน บนภูเขาภูผาแดงและเส้นทางการเดินป่า จะมี “ซับน้อย” ซับน้อยเป็นแอ่งน้ำซับเล็กๆที่มีน้ำผุดขึ้นมาตลอดเวลา ตลอดปีไม่เคยแห้ง ลานดอกสแบง เป็นอีกลานทีสวยงาม มีโขดหินน้อยใหญ่เป็นปฏิมากรรมทางธรรมชาติที่งดงาม กล้วยไม้ผาเกาะตามหิน ดอกไม้ป่านานาชนิด มีให้เห็นทุกระยะ เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านอยากอนุรักษ์ให้คงความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งปัจจุบันไม่ได้เปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว