เล่าเรื่องเมืองขอนแก่นผ่านภาพถ่าย อ.เวียงเก่า

ประวัติ อำเภอเวียงเก่า มีความเป็นมายาวนาน นับแต่ยุคดึกดำบรรพ์ กิ่งอำเภอเวียงเก่า แยกการปกครองออกจากอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 รวมพื้นที่ 3 ตำบล คือ ตำบลเขาน้อย ตำบลเมืองเก่าพัฒนา และตำบลในเมือง บริเวณพื้นที่จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอเวียงเก่า ปัจจุบันปรากฏหลักฐานจารึกทางประวัติศาสตร์ว่า เมื่อประมาณ พ.ศ. 2300 เคยเป็นที่ตั้งเมืองเก่าแก่ ชื่อ “เมืองภูเวียง” ถือว่าเป็นหัวเมืองเอกฝ่ายตะวันตกขอนแก่นในขณะนั้น โดยเล่าว่าเริ่มแรกมีพรานป่าชื่อ “สิงห์” ได้ชักชวนญาติพี่น้องราว 10 ครอบครัวจากบ้านข่าเชียงพิณ (ปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ) อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณด่านช้างชุม (บ้านเมืองเก่า ในปัจจุบัน) เป็นที่ราบอุดมสมบูรณ์ต่อมามีราษฎรจากเมืองยโสธร นครจำปาศักดิ์ และนครเวียงจันทน์ ได้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยอยู่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ขณะนั้นขึ้นการปกครองกับประเทศลาว ตรงกับสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชของไทย ต่อมาพรานสิงห์ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าเมืองเวียงจันทน์ เป็น “กวนทิพย์มนตรี” ปกครองเมือง ภูเวียง เมื่อถึงแก่กรรมเจ้านครเวียงจันทน์แต่งตั้ง “ท้าวศรีสุธอ” น้องชายของกวนทิพย์มนตรีขึ้นเป็นเจ้าเมือง แทนในช่วงนั้นเองพระวอ พระตา เจ้าเมือง เป็นกบฏเจ้าเมืองเวียงจันทน์ยกทัพมาปราบและประหารชีวิตเสีย ที่เมืองดอนมดแดง (จังหวัดอุบลราชธานี) พระเจ้าตากสินมหาราชมีพระราชองค์การรวมประเทศไทย ให้เป็นหนึ่งเดียว เห็นว่าเจ้านครเวียงจันทน์ หมิ่นพระบรมเดชานุภาพและรุกล้ำดินแดนไทย จึงสั่งให้เจ้าพระยาจักรีและเจ้าพระยาสุรสีห์ยกทัพไปปราบเจ้านครเวียงจันทน์ ยึดนครเวียงจันทน์และหลวงพระบางได้ ท้าวศรีสุธอ ยอมอ่อนน้อมต่อพระยาจักรีจึงแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองภูเวียงดังเดิมแต่ให้ขึ้นกับ เจ้าเมืองหนองคายซึ่งเป็นเมืองใหญ่ เมื่อท้าวศรีสุธอถึงแก่กรรม มีเจ้าเมืองต่อมาอีก 2 คน ในปี ร.ศ.121 หรือ พ.ศ. 2445 สมัยรัชการที่ 5 ได้ยกเมืองภูเวียงเป็นอำเภอภูเวียงขึ้นต่อจังหวัดขอนแก่น โดยแต่งตั้งพระประสิทธิสรรการ (สีหะไกร) เป็นนายอำเภอคนแรกที่ว่าการอำเภอภูเวียง ตั้งอยู่ริมหนองคู (ปัจจุบันอยู่ในท้องที่ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า) และต่อมาเมื่อได้ย้ายที่ว่าการอำเภอภูเวียง ไปตั้งอยู่บริเวณ ตำบลนาก้านเหลือง อำเภอภูเวียง ซึ่งเป็นที่ตั้ง ของอำเภอภูเวียงในปัจจุบัน
ที่ตั้งของอำเภอภูเวียง เดิมจึงลดฐานะจากเดิมเป็นเพียงตำบลเดียวคือตำบลในเมือง ต่อมาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ด้วยแรงบันดาลใจและความภาคภูมิใจของพี่น้องประชาชนชาว “ในภูจึงเป็นสองเมืองภูเวียง เวียงเก่า” และยกฐานะเป็นอำเภอเวียงเก่า โดยการนำของ พลเอก ดร.จารุภัทร เรืองสุวรรณ ร่วมกับราษฎรในพื้นที ที่ว่าการอำเภอเวียงเก่า คือ บริเวณที่ตั้งที่ว่าการอำเภอภูเวียงเดิม มีเนื้อที่ประมาณ 22 ไร่ 2 งาน 95 ตารางวา

คำขวัญอำเภอ
ศาลเจ้าจอมนรินทร์ ถิ่นไดโนเสาร์ล้านปี อากาศดี อุทยานเด่น เป็นแหล่งอารยธรรม เลิศล้ำภูตากา ตาดฟ้าผาชมตะวัน มหัศจรรย์ขุนเขา เวียงเก่าน่าอยู่

สถานที่ท่องเที่ยว