สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ อำเภอซำสูง

อำเภอซำสูงร่วมกับแผนงานผักปลอดภัยจากสารพิษ สถาบันสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัยอำเภอซำสูงขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตอาหารปลอดภัยจากการใช้สารเคมี ลดต้นทุนการผลิตของเกษตกร ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภค เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพียงพอต่อการกินอยู่ของคนซำสูง จึงได้เริ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษและผลิตสินค้าปลอดภัยและได้มาตรฐานในปี 2552, ปี 2553 และปี 2554 ได้ดำเนินการปลูกผักปลอดสารพิษและผลิตสินค้าปลอดภัยและได้มาตรฐาน กิจกรรมถ่ายทอดความรู้การผลิตพืชปลอดภัยและมีการส่งเสริมให้ปลูกผักปลอดสารพิษในพื้นที่อำเภอซำสูงจำนวน 14 แห่ง ซึ่งได้มีการส่งขายในพื้นที่รวมถึงห้างร้านดังๆ อีกหลายที่

สินค้า : ผักปลอดสารพิษ

Facebook Page : สหกรณ์การเกษตร ผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ อำเภอซำสูง จำกัด https://www.facebook.com/profile.php?id=100011801465884

เบอร์โทร : 083 419 4382 หรือ 080 415 9448