เครื่องจักสาน บ้านนาคูณ

แหล่งเรียนรู้ “การจักสานไม้ไผ่” ซึ่งมีนายทองฝน เฮ้าเส็ง ภูมิปัญญาสาขาศิลปหัตถกรรมและสิ่งทอ ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการสานหวดนึ่งข้าวเหนียว ตะกร้า ลอบ ไซและสุ่ม เป็นคนถ่ายทอดองค์ความรู้และสอนให้กับชาวบ้านที่มีความสนใจ

สินค้า : เครื่องจักสาน บ้านนาคูณ

ที่ตั้งร้าน : หมู่ที่ 3 บ้านนาคูณ ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

เบอร์โทร : 089 577 4478