นวดอีสานขิดเส้น

โรงเรียนส่งเสริมวิชาชีพและวัฒนธรรมไทยสปา เปิดทำการสอนตั้งแต่  24 มีนาคม 2535 เดิมเป็นโรงเรียนสอนตัดเสื้อเสริมสวยพรศิริ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนส่งเสริมวิชาชีพและวัฒนธรรมไทยสปา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2549 โดยอาจารย์พรศิริ อิสรภัคดี ผู้รับใบอนุญาต ผู้มีความรัก ความรู้ความชำนาญในเรื่องการรักษาสุขภาพความงาม ได้จัดทำหลักสูตรพิเศษสปาเพื่อความงาม หลังจากได้ทดลองระบบการบริการในสถานที่จริงของสถานประกอบการที่มีชื่อเสียง ประกอบกับการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ควบคู่กับการใช้ภูมิปัญญาของไทยเป็นหลักสำคัญในการเรียนการสอน โดยมีผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชาถ่ายทอดความรู้และควบคุมการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิดจากประสบการณ์การฝึกอบรมวิชาชีพให้กับบุคคลทั่วไปและบุคลากรด้านการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นเวลานานกว่า 15 ปี นอกจากนี้ ทางโรงเรียนฯ ได้ก่อตั้งสถาบันส่งเสริมวิชาชีพและวัฒนธรรมไทยสปา เพื่อทำกาฝึกอบรมให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจในวิชาชีพด้านสปา เพื่อสุขภาพและความงาม ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2549

Facebook Fanpage : โรงเรียนส่งเสริมวิชาชีพ และวัฒนธรรมไทยสปา

ที่อยู่ : เลขที่ 89 ถนนร่วมจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

เบอร์โทรศัพท์ : 043-236544 โทรสาร 043-235424 มือถือ 087-9125869