ตลาดเขียว

คุณถนัดเป็นคนที่การทำงานกับเกษตรกร ส่งเสริมเรื่องเกษตรอินทรีย์ ช่วยเหลือชาวบ้านเรื่องการตลาด แล้วจึงมาเป็นตลาดเขียว

สินค้า : ผักปลอดสารตามฤดูการ

Facebook Fanpage : Khon Kaen Green Market ตลาดสีเขียวขอนแก่น

เบอร์โทร : 043 225 514