กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าร่มเย็น

ร่มเย็น มุ่งมั่น พัฒนาอาชีพสร้างงาน

เป็นการต่อยอด จากกิจกรรมเดิมที่ทำอยู่แล้วในชุมชน ที่ประสบปัญหาวิกฤต โควิด – 19 สมาชิกกลุ่มได้เข้ารับการฝึกอาชีพจาก ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น และนำกลับมาต่อยอดพัฒนาเพื่อให้เกิดรายได้ แต่ในการลงทุนต้องใช้ เงินเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต พอดีกับได้ทราบข่าวการประชาสัมพันธ์ว่า มีกองทุนให้กู้ ยืมดอกเบียต่ำ จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลนครขอนแก่น จึงได้รวบรวม สุมาชิกและจัดทำโครงการนำเสนอเพื่อขอกู้เงินมาดำเนินกิจกรรมต่อไป และ ด้วยแนวคิด ที่ต้องการ “สร้างชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน” สมาชิกกลุ่ม ที่มีวิถีชีวิต, มีความชอบในสิ่ง เดียวกัน มีความผูกพันกัน และมีแนวความคิดที่เป็นแนวท่างเดียวกัน ที่มองเห็นทุนทาง สังคมที่ตัวเองมีอยู่แล้ว และสามารถนำเอามาพัฒนา ดึงอัตลักษณ์ ความเป็นท้องถิ่น อีสาน คือ “ผ้าขาวม้า” และการ “ทอผ้า” ให้สมารถลับมาเป็นอาชีพสร้างงานสร้างราย ได้ และสามารถสร้าง ชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว สังคมเมือง เราเน้นเรื่องของเทคโนโลยี เป็นหลัก จนทำให้เราอาจหลงลืม รากเหง้า ความเป็นท้องถิ่น ไป จากแนวความคิดนี้ กลุ่มจึงอยากสร้างและผสมผสานความเป็นท้องถิ่นอีสาน กับ สังคมแห่งเทคโนโลยี เข้าด้วยกัน ซึ่งะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และการอนุรักษ์ความ เป็นอีสาน ให้คงอยู่และสามารถเลียงดูสมาชิกในชุมชนได้ แน่นอน กลุ่มมิได้มีเป้าหมาย เพียงเพื่อสร้างกำไรทางการเงินเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงกำไรทางสังคม ได้แก่ ความ เข้มแข็งของชุมชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ อย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการบริหาร จัดการกลุ่มให้ดำเนินการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถจำหน่ายได้ง่าย และเป็นที่ ต้องการูของตลาด “กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าร่มเย็น” จึงเกิดขึ้น ณ วันที 27 พฤศจิกายน 2563

ที่อยู่ร้าน : กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าร่มเย็น ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 90/21 ชุมชนศรีจันทร์ หมู่ 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

เบอร์โทร : 081 739 2532