ชาวขอนแก่น พลเมืองเข้มแข็ง ร่วมจัดทำร่างเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ครั้งละ 20 ปี จังหวัดขอนแก่น

ทีมนักวิจัยจากโครงการขอนแก่น : สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้และยั่งยืนระยะที่ 2 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ(ร่าง)เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดครั้งละยี่สิบปี จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2565 ทีมนักวิจัยโครงการขอนแก่น : สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้และยั่งยืน ระยะที่ 2 โดยบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง(เคเคทีที) จำกัด สนับสนุนโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่(บพท.) เข้าร่วมจัดทำ(ร่าง)เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดครั้งละยี่สิบปี จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3 ณ ห้องคอนเวนชั่น 3 โรงแรมอวานี

ด้วยจังหวัดขอนแก่นและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้กำหนดกระบวนการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดครั้งละยี่สิบปีของจังหวัดขอนแก่น โดยจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ(ร่าง)เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดครั้งละยี่สิบปี จังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 3

โดยนายโสภณ แท่งเพ็ชร์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าววัตถุประสงค์

นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง(เคเคทีที) จำกัด กล่าวถึงความสำคัญของการร่วมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดครั้งละยี่สิบปี ในครั้งนี้ ตาม พรฎ.ว่าด้วยการบริหารเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2565 เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันตอบโจทย์การพัฒนาในพื้นที่

และมีการนำเสนอสรุปผลการระดมความคิดจากชาวจังหวัดขอนแก่นในครั้งที่ผ่านมาโดยนายทองปักษ์ ไทธานี ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น และมีนายเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินรายการ

ซึ่งกระบวนการจัดทำ(ร่าง)เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดครั้งละยี่สิบปี จังหวัดขอนแก่น ในครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา นักเรียน นักศึกษาเป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงความเป็นพลเมืองเข้มแข็งของชาวจังหวัดขอนแก่น โดยการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดครั้งละยี่สิบปี จะมีการลงพื้นที่เพื่อรับฟังความความเห็นของทุกกลุ่มคนอีกด้วย