บพท.และ KKTT ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนเมืองผ่านการเสวนาพัฒนาเมือง ครั้งที่ 3

บพท.และ KKTT ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนเมืองผ่านการเสวนาพัฒนาเมือง ครั้งที่ 3 “ขอนแก่น : เมืองแห่งโอกาส” และประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน “ขอนแก่น : สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้” ทั้งยังเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนและเสนอแนะข้อคิดเห็นจากหน่วยงานภาคีในจังหวัดขอนแก่นเพื่อร่วมสร้างโอกาสให้กับทุกคนในเมือง

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2565 บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง(เคเคทีที) จำกัด ผู้ดำเนินโครงการวิจัย ขอนแก่น : สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้และยั่งยืนระยะที่ 2 ภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้จัดงานเสวนาพัฒนาเมืองครั้งที่ 3 ขอนแก่นฟอรั่ม ขอนแก่น : เมืองแห่งโอกาส และการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเมือง “ขอนแก่น สู่เมืองแห่งการเรียนรู้”ขึ้น ได้รับเกียรติจาก นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวเปิดงาน และ รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนทุนวิจัยนวัตกรรมโปรแกรมที่ 15 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ “สิ่งที่แต่ละหน่วยงานทำจะเสริมประสานร่วมกันอย่างไร เราคาดหวังพลังทวีคูณที่เกิดขึ้นจากการเสริมประสานซึ่งกันและกัน คาดหวังว่าหลังจากนี้ตรึงเป้าหมาย บูรณาการแผนร่วมกัน เป็นแผนของเมืองขอนแก่น แผนของจังหวัดขอนแก่น แล้วนำไปสู่การลงทุนร่วมรัฐเอกชนที่จะเอาทรัพยากรต่างๆมากองร่วมกัน เพื่อพัฒนาเมืองของเรา เมื่อมีการลงทุนก็จะเป็นการสร้างโอกาสให้กับทุกคนได้เข้ามาใช้ประโยชน์จึงจะถือว่าเป็นเมืองแห่งโอกาส”

โดยการเสวนาในครั้งนี้ได้พูดถึงประเด็นการสร้างโอกาสสำหรับคนจนเมือง ร่วมเสวนาโดย นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น, ผศ.ดร.ธนฤกษ์ ชามะรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าโครงการวิจัย “คนจนเมืองที่เปลี่ยนไปในสังคมเมืองที่กำลังเปลี่ยนแปลง”

ประเด็นการสร้างโอกาสสำหรับผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ร่วมเสวนาโดย ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น , นายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดขอนแก่น

ประเด็นการร่วมสร้างเศรษฐกิจชุมชนและการจ้างงาน ร่วมเสวนาโดย นายชาญยุทธ์ วันดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น , นายประดิษฐ์ นัดทะยาย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น, นายสุภวัฒน์ หนูพริก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

          นอกจากนี้ยังได้ร่วมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆเพื่อขับเคลื่อนขอนแก่นให้เป็นเมืองแห่งโอกาส โอยมีตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์กรมหาชน) ขอนแก่น ฯลฯ รวมถึงตัวแทนจากชุมชนและนักเรียนนักศึกษาอีกด้วย

          “สิ่งที่เห็นชัดเจนวันนี้คือโอกาสที่เพิ่มขึ้นของแต่ละหน่วยงานที่ยังขาดจิ๊กซอว์อยู่ ซึ่งจิ๊กซอว์ที่ขาดไปได้มารวมอยู่ในงานนี้ ทำให้เกิดการเชื่อมโยงกัน นี่เป็นสิ่งแรกที่เรามองว่าเป็นการสร้างโอกาสซึ่งตรงนี้โครงการแต่ละโครงการก็เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับคนเมืองในทุกระดับไม่ใช่แค่เรื่องของคนจนเมืองหรือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ยังรวมไปถึงเรื่องของการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น ถ้าหน่วยงานต่างๆได้เชื่อมโยงกัน โอกาสของการศึกษา โอกาสของการสร้างอาชีพจะเกิดขึ้น และต้องมีสิ่งที่ต่อเนื่องจากงานในวันนี้ เราจะทำให้เห็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงและเป็นรูปธรรม”นายกังวาน เหล่าวิโรจนกุล กล่าวทิ้งท้าย