ลงพื้นที่โครงการบางส่วนใน 27 ตำบล

วันเดือนปี : 1-2 ธันวาคม 2564

สถานที่ : บ้านโคกท่า ต.หนองตูม , ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ , ต.ท่านางแนว , ต.ก้านเหลือง

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม : เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวบ้าน รวมถึงบัญฑิตในโครงการ และการเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาในโครงการ

รายละเอียดผลการดำเนินกิจกรรม : ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการต่างๆที่ U2T ผลักดัน ในพื้นที่ ต.หนองตูม ต.หนองเรือ ต.ท่านางแนว ต.ก้านเหลือง เพื่อสำรวจถึงปัญหา อุปสรรค เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาในการดำเนินงาน นำมาถอดบทเรียนภาพรวมของโครงการทั้งหมด

ผลผลิต (Output) ที่ได้จากการดำเนินกิจกรรม : การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ในการดำเนินโครงการเพื่อต่อยอดการพัฒนาอย่างยั่งยืน