บรรยายพิเศษโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 8

โดรงการ “Smart City’ หรือ “เมืองอัจฉริยะ” ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ หาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564

สถานที่ : อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

บรรยายพิเศษใน หัวข้อ “ขอนแก่นโมเดล จุดเริ่มต้นของ Smart city” โดย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด คุณ สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย บรรยายหัวข้อ Khon Kaen Coin/ Metaverse คุณกังวาน เหล่าวิโรจนกุล  บรรยายพิเศษโดยนักวิจัยในโครงการ KKU Smart City โครงการ เมืองอัจฉริยะ (Smart City) และโครงการ Smart Environment การพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ถังขยะอัจฉริยะ (Smart Trash) และระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบลานจอดรถอัจฉริยะ (Smart Parking System) โดย ศาสตราจารย์ พร.วนิดา แก่นอากาศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศ. ดร. รวี หาญเผชิญ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และชมศูนย์ปฏิบัติการ Smart City  Operation Center (SCOPC)