การถอดบทเรียน University to Tambon (U2T) สู่ความยั่งยืน

วันที่ : 15-17 พฤศจิกายน 2564

สถานที่ : ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE)

การดำเนินการโครงการ U2T มุ่งเน้นการสร้างงาน การต่อยอดของดีในชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ สร้างช่องทางการขาย ให้สินค้าในชุมชนขายได้มากขึ้น สร้างรายได้ในชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยในงานมีการเสวนาวิชาการ มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนพื้นที่อย่างยั่งยืน ความคาดหวังของพื้นที่ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัย คำตอบอยู่ที่ใด การพัฒนาอย่างไรให้เกิดความยั่งยืน สินค้าเกษตรและการแปรรูปเพื่อการส่งออก ภาครัฐกับการสนับสนุนสินค้าชุมชน สู่เวทีโลก การจัดการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อความยั่งยืน การยกระดับอาหารพื้นบ้าน สู่อาหารสุดพรีเมียม ด้วยศิลปะการตกแต่งอาหาร ผลลัพธ์จากการดำเนินงาน U2T กับการยุติความยากจน ถอดบทเรียน การดำเนินงานพัฒนาพื้นที่สู่ความยั่งยืน ร้านถึงการออกร้านขายสินค้าที่เกิดจากการส่งเสริมของโครงการ U2T