เสวนาพัฒนาเมืองครั้งที่ 1 ขอนแก่น: เมืองแห่งโอกาส Khon Kaen: Where Opportunities Find You!

วันที่ 6 พ.ย. 2564

สถานที่ : โรงแรมราชาวดี

คลิกเพื่อรับชม Facebook Live : https://fb.watch/cDnq0G9oLh/

หน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยระดับพื้นที่ (บพท.) โดย บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด โครงการวิจัย ขอนแก่น : สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นต่ออนาคตของขอนแก่นเมืองที่จะกลายเป็นเมืองแห่งโอกาสของทุกคน ผ่านแผนเมืองแห่งการเรียนรู้ แผนเศรษฐกิจสีเขียว แผนเมืองแห่งเทคโนโลยี แผนเวชนคร แผนพัฒนาที่อยู่อาศัย แผนปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน แผนย่านสร้างสรรค์และนวัตกรรม