Khon Kaen Blockchain Forum ครั้งที่ 1 “Metaverse Thailand Real Use Case”

วันที่ 2 ต.ค. 2564

สถานที่ : อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คลิกเพื่อรับชม Facebook Live : https://fb.watch/cDnfKYqGIK/

หน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยระดับพื้นที่ (บพท.) โดย บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด ร่วมกับ X-Chain ได้เผยแพร่ความรู้เรื่องการใช้ Block chain , การใช้ Utility token , NFT รวมถึง Metaverse ซึ่งการใช้เทคโนโยลีเหล่านี้จะสามารถสร้างรายได้และพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่นได้อย่างไร