โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการร้อยแก่นสารสินธุ์หลัง Covid-19 (New Ways of Doing Things)

วันเดือนปี : 21 – 23 กันยายน 2564

สถานที่ : โรงแรมอวานีขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) และรับชมผ่าน Facebook live กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

คลิกเพื่อรับชม Facebook Live : https://fb.watch/cDnaXvHKgU/

หน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยระดับพื้นที่ (บพท.) บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกันจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ร้อยแก่นสารสินธุ์หลัง COVID-19 NEW Ways of Doing Things เพื่อกำหนดหมุดหมายใหม่ของจังหวัด บทบาทของจังหวัดที่เป็นจุดคานงัดของประเทศไทย โดยนำกระบวนการ Design Thinking ให้ผู้เข้าเสวนาระดมคิดเห็นถึงปัญหาและโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมของกลุ่มจังหวัด