Drive-in Cinema เรียนรู้อยู่กับโควิด ใช้ชีวิตแบบ New Normal

ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2564 ณ ลานกิจกรรมโครงการตลาดจอมพล1 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง จังหวัดขอนแก่น

เพื่อเป็นการนำแนวคิดของโครงการวิจัย ขอนแก่น : สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ มาประยุกต์ปรับใช้ในสถานการณ์จริง จึงได้ร่วมจัดกิจกรรมย่อย Drive-in Cinema เรียนรู้อยู่กับโควิด ใช้ชีวิตแบบ New Normal และเป็นส่วนหนึ่งในงานเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 5 (Kaen International Film Festival) ระหว่างวันที่ 13,25-30 สิงหาคม 2564 ซึ่งบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง(เคเคทีที) จำกัด ได้ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ตลอดจนภาคเอกชนอื่นๆ ในจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์โดยเฉพาะในพื้นที่อีสานโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดขอนแก่น รวมไปถึงสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้ประชาชนหันมาสนใจภาพยนตร์ ผลิตภาพยนตร์อย่างสร้างสรรค์และเป็นรูปธรรม อีกทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะการสร้างภาพยนตร์และแลกเปลี่ยนมุมมองด้านภาพยนตร์ให้กับประชาชนและผู้ที่สนใจการผลิตภาพยนตร์ เพื่อนำไปต่อยอดในวิชาชีพได้ นอกจากนั้นการจัดกิจกรรมดังกล่าว ยังถือเป็นการยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่น อีกช่องทางหนึ่ง